Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel Prestatie-indicatoren Begroting

Taak

Output

Nulmeting

B2017

B2018

B2019

B2020

6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming

Vastgestelde beheerplannen Natura 2000
(in totaal 19)

2
(in 2016)

15

2

n.v.t.

n.v.t.

6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk

Oppervlakte natuurnetwerk beschikbaar bij eindbeheerder als natuurgrond gerealiseerd

(2016 was 4.399)

250

250

250

250

6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk

Inrichting NNN gerealiseerd

(2016 was 6.141*)

250

250

250

250

6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000  gebieden treffen

Natura 2000 maatregelen getroffen

Opgave beheerperiode 4.020 ha
(in 2016)

20%

20%

20%

20%

6.1.4 Aanleg recreatieve routes

Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd

Restant-opgave:
1.370 km
(in 2016)

370

330

330

330

Tabel bijgestelde prestatie-indicatoren Zomernota

Taak

Output

Nulmeting

B2017

B2018

B2019

B2020

6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming

Vastgestelde beheerplannen Natura 2000
(in totaal 19)

8
(in 2016)

9

2

n.v.t.

n.v.t.

6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk

Oppervlakte natuurnetwerk beschikbaar bij eindbeheerder als natuurgrond gerealiseerd

(2016 was 4.399)

250

250

250

250

6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk

Inrichting NNN gerealiseerd

(2016 was 6.141*)

250

250

250

250

6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000  gebieden treffen

Natura 2000 maatregelen getroffen

Opgave beheerperiode 4.020 ha
(in 2016)

20%

20%

20%

20%

6.1.4 Aanleg recreatieve routes

Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd

Restant-opgave:
1.370 km
(in 2016)

370

330

330

330

Toelichting op de wijziging

De output onder 6.1.1 ‘Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming’ is gewijzigd, omdat in 2016 8 in plaats van de geprognosticeerde 2 plannen konden worden vastgesteld. Het totaal aantal vast te stellen plannen is 19. De 6 in 2016 extra vastgestelde plannen zijn in mindering gebracht op de output 2017. In 2018 worden de laatste 2 plannen vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)

6.1 Een samenhangende groenstructuur

Rekening 2016

Begroting 2017

Mutaties Zomernota 2017

Begroot 2017 na Zomernota

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten uit algemene middelen

12.390

8.088

1.694

9.782

6.752

6.879

a. NB wet en Flora- en Fauna wet (handhaving, vergunningverlening)

48

0

0

0

0

0

b. Realisatie NNN

703

703

0

703

703

703

c. Onderzoek en advies groen

579

257

115

372

257

257

d. Beheerplannen N2000

182

101

0

101

101

101

k. Omgevingsdiensten Groen

1.454

2.852

377

3.229

2.852

2.852

l. Subsidies Regionale samenwerking

562

1.193

0

1.193

0

0

Apparaatskosten

9.508

2.982

1.202

4.184

2.839

2.966

Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren

-646

0

0

0

0

0

Lasten gedekt uit reserves en balansposten (BDU en vooruitontvangen bijdrage)

21.954

65.626

-20.034

45.592

41.523

24.824

e. Reserve Groen

15.368

42.881

-9.661

33.220

20.099

15.852

f. Reserve Groene Uitweg

3.002

11.097

-2.875

8.222

0

0

g. BDU Groene Uitweg

0

1.965

-1.965

0

17.286

6.972

h. Groenfonds ILG Rijk

1.597

6.967

-4.192

2.775

0

0

i. Reserve TWIN-H (compartiment groen)

1.912

2.716

-1.464

1.252

3.060

2.000

j. Reserve UNA (compartiment groen)

15

0

123

123

1.078

0

m. Investeringen Groen (reserve Kapitaallasten)

0

0

0

0

0

0

Reserve ILG

0

0

0

0

0

0

Natuurbrug Zandpoort

60

0

0

0

0

0

Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten

c. Een administratieve correctie van OD 5.1.2 naar OD 6.1.1. Conform de kaderbrief 2017 zouden de gederfde pachtopbrengsten die voortvloeit uit de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland worden doorbelast aan natuur en daarmee opgenomen worden onder Programma Groen (lasten verhoogd, € 115.000, neutraal).
k. Het budget voor de Omgevingsdiensten Groen (de Vergunningen, Handhaving en Toezicht houden (VTH)-plustaken) wordt verhoogd met het bedrag dat bij het Natuurpact 2013 voor deze taken beschikbaar is gesteld maar tijdelijk als storting in de reserve Groen was ondergebracht. De verhoging van het budget is nodig omdat het intensiteitsniveau van de VTH-taken verhoogd wordt (lasten verhoogd, € 377.000, neutraal).
e., f., g., i. en j. Betreffen gewijzigde kasramingen voor in het concept Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 opgenomen projecten (lasten uit de verschillende reserves en BDU verlaagd, € 15,8 miljoen, neutraal). Bij de reserve Groen (e) is er naast het PMG rekening gehouden met kosten voor Afkoop Groenfonds, subsidie aan Markerwadden, bedrijfsverplaatsingen en kosten voor Kavelruil.
h. De raming is geactualiseerd voor betaalde subsidies en opdrachten in het kader van Groenfonds projecten die uit de ILG-gelden van het Rijk worden gefinancierd (lasten verlaagd, € 4,2 miljoen, neutraal).